Ogólne warunki promocji

Ogólne warunki promocji

Ogólne warunki promocji prowadzonych w sklepie internetowym euroterm24.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki Akcji Promocyjnych prowadzonych w Sklepie Internetowym Euroterm24.pl.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnych jest EUROTERM TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 4, 37-700 Przemyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759674, z kapitałem zakładowym w kwocie 570 800,00 zł, o numerze NIP: 795-25-51-886, numerze REGON: 381996441, numerze rejestrowym BDO: 000195282.
Dane kontaktowe:
adres korespondencyjny: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl
adres poczty elektronicznej: COK@euroterm24.pl
adres strony internetowej: www.euroterm24.pl
numer telefonu do Centrum Obsługi Klienta : +48 16 675 77 77, czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 2. Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe terminy pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:
1) Akcja Promocyjna – program promocyjny będący elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja sprzedaży w Sklepie Internetowym, skierowany do Uczestników i przewidujący możliwość otrzymania Nagrody w przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej w czasie jej trwania, którego zasady określa Regulamin oraz Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej;
2) Nagroda – nagroda w Akcji Promocyjnej, którą może być w szczególności: Bon, towary, możliwość zakupu danego towaru lub kategorii towarów z określonym rabatem kwotowym albo procentowym, Premia Pieniężna. Nagroda w Akcji Promocyjnej jest wskazana każdorazowo w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej;
3) Bon – znak legitymacyjny posiadający datę ważności oraz wartość nominalną wskazane na Bonie, uprawniający do dokonania płatności za towary lub usługi w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Bonu w Punktach Akceptujących. Rodzaj, wydawca, data ważności oraz wartość nominalna Bonu, a także Punkty Akceptujące są wskazane w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej każdorazowo, gdy Nagrodą jest Bon;
4) Punkt Akceptujący – punkt handlowy lub usługowy znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznakowany w odpowiedni sposób, w którym można dokonać płatności za towary lub usługi za pomocą Bonu;
5) Premia Pieniężna – Nagroda w postaci środków pieniężnych, w wysokości wyrażonego procentowo rabatu (upustu) liczonego od ceny określonego towaru, udzielanego po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz zapłacie wynikającej z niej ceny przez Uczestnika, która obejmuje zwrot na rzecz Uczestnika części tej ceny w wysokości udzielonego rabatu (upustu) na warunkach określonych w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej, które wskazują również wysokość rabatu oraz sposób jego obliczenia ;
6) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jako Przedsiębiorca zawarła z Organizatorem Umowę Sprzedaży, spełnia warunki Akcji Promocyjnej oraz wyraziła chęć udziału w Akcji Promocyjnej;
7) Przedsiębiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
8) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru promowanego w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w Sklepie Internetowym w czasie trwania Akcji Promocyjnej;
9) Sklep Internetowy – sklep internetowy Organizatora oferujący towary do sprzedaży, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.euroterm24.pl;
10) Regulamin – niniejsze ogólne warunki promocji prowadzonych w sklepie internetowym Euroterm24.pl;
11) Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej – zasady Akcji Promocyjnej określające w szczególności Nagrodę, jaką można otrzymać w Akcji Promocyjnej, warunki jej otrzymania oraz sposób wydania, a także czas trwania Akcji Promocyjnej;
12) Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego Euroterm24.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem www.euroterm24.pl w zakładce „Regulamin”.
2. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę pojedynczą i liczbę mnogą.

§ 3. Zasady ogólne Akcji Promocyjnych

1. Akcje Promocyjne są prowadzone wyłącznie w Sklepie Internetowym.
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie Przedsiębiorca .
3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do organizowania Akcji Promocyjnych skierowanych wyłącznie do określonej kategorii Przedsiębiorców albo określonych kategorii Przedsiębiorców.
4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej nie może być pracownik Organizatora.
5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupu towaru promowanego przez Uczestnika, na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej z Organizatorem w czasie trwania Akcji Promocyjnej, oraz spełnienie przez Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej określonych w Regulaminie oraz Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej.
6. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest niepozostawanie w opóźnieniu ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego wobec Organizatora na dzień wyrażenia chęci udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika oraz do końca czasu jej trwania.
7. Towar promowany jest każdorazowo określony w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej.
8. Czas trwania Akcji Promocyjnej jest każdorazowo określony w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
9. Nagroda w Akcji Promocyjnej oraz jej rodzaj, charakter i wysokość, a także termin i sposób wydania Nagrody są każdorazowo określone w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej.
10. Rodzaj, wydawca, data ważności oraz wartość nominalna Bonu, a także zasady wydania i realizacji Bonu oraz Punkty Akceptujące , są wskazane w Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej każdorazowo, gdy Nagrodą jest Bon.
11. Bon może być realizowany w okresie ważności Bonu, z którego upływem prawo to wygasa.
12. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w Akcji Promocyjnej określone w Regulaminie oraz Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej, chyba że postanowienia Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej stanowią inaczej.
13. Organizator jest uprawniony do określenia maksymalnej liczby sztuk towarów promowanych, które Uczestnik może zakupić na podstawie jednej Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Akcji Promocyjnej, maksymalnej liczby sztuk towarów promowanych lub kategorii towarów promowanych objętych Akcją Promocyjną, bądź puli Nagród.
14. Akcje Promocyjne nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami, chyba że postanowienia Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej stanowią inaczej. Oznacza to w szczególności, że towarem promowanym nie jest towar objęty „Wyprzedażą” lub uprzednio przeceniony, chyba że postanowienia Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej stanowią inaczej.
15. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i wyraża zgodę na zasady Akcji Promocyjnej określone w Regulaminie oraz Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej.
16. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi równowartości, chyba że Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej przewidują Nagrodę w formie Premii Pieniężnej.
17. Akcja Promocyjna nie obejmuje zakupów inwestycyjnych, to jest umów sprzedaży, w których ceny zostały uzgodnione indywidualnie pomiędzy Przedsiębiorcą a Organizatorem .
18. Uczestnikowi nie przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 11 Regulaminu Sklepu Internetowego, w odniesieniu do Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 4. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną można składać na piśmie na adres siedziby Organizatora: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Reklamacja Akcja Promocyjna”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@euroterm24.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: oznaczenie składającego reklamację oraz jego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, treść żądania.
3. Organizator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator prześle składającemu reklamację na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) albo adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi przez Organizatora określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.euroterm24.pl w zakładce „Polityka Prywatności”. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie lub Szczegółowych Zasadach Akcji Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.euroterm24.pl w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu Internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „/ogólne_warunki_promocji”.
4. Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej są udostępniane przez Organizatora na stronach internetowych Sklepu Internetowego przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej.
5. Zasady Akcji Promocyjnej określa niniejszy Regulamin oraz Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa dotyczących organizacji Akcji Promocyjnych, zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów administracji publicznej mających bezpośredni wpływ na zasady Akcji Promocyjnych, zmiany sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnych z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Uczestnika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.
7. Organizator poinformuje o treści zmian Regulaminu przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz nową treści Regulaminu przed jej wejściem w życie.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021 r.

Ogólne warunki promocji do pobrania

 

Ogólne warunki promocji prowadzonych w sklepie internetowym euroterm24.pl obowiązujące od 15 marca 2021

Ogólne warunki promocji prowadzonych w sklepie internetowym euroterm24.pl obowiązujące od 01 listopada 2020

Powrót