Regulamin

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROTERM24.PL obowiązujący od dnia 28 stycznia 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.euroterm24.pl jest prowadzony przez EUROTERM TGS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 4, 37-700 Przemyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759674, z kapitałem zakładowym w kwocie 570 800,00 zł, o numerze NIP: 7952551886, numerze REGON: 381996441, numerze rejestrowym BDO: 000195282. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl adres poczty elektronicznej: COK@euroterm24.pl adres strony internetowej: www.euroterm24.pl numer telefonu do Centrum Obsługi Klienta: +48 16 675 77 77, czynne w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient).

1.2. Definicje Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe terminy pisane wielką literą należy przez nie rozumieć: 1.2.1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.2.2. Formularz Kontaktowy – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego po naciśnięciu na przycisk „Formularz kontaktowy” umożliwiający Klientowi wysłanie wiadomości do Sprzedawcy. 1.2.3. Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego po naciśnięciu na przycisk „Rejestracja”, umożliwiający rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta. 1.2.4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia. 1.2.5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji albo aktywacji Konta w Sklepie Internetowym, który zabezpiecza dostęp do Konta. 1.2.6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o Usługę Elektroniczną. 1.2.7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1.2.8. Konto – indywidualny dla każdego Klienta zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta, tworzony po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym i dostępny każdorazowo po zalogowaniu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w Regulaminie, będący Kontem Konsumenta albo Kontem dla Przedsiębiorcy. 1.2.9. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1.2.10. Punkt Stacjonarny – miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące część sieci handlowej Sprzedawcy, w którym Sprzedawca oferuje towary do sprzedaży. Lista Punktów Stacjonarnych jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Znajdź oddział” pod adresem www.euroterm24.pl/mapka. 1.2.11. Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sprzedawcy i przedstawiona za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego, mogąca być przedmiotem Umowa Sprzedaży. 1.2.12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Euroterm24.pl. 1.2.13. Sklep Internetowy lub Sklep – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet prowadzona przez Sprzedawcę, za pośrednictwem której Klient może złożyć

Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystać z Usług Elektronicznych, dostępna na stronie internetowej pod adresem www.euroterm24.pl. 1.2.14. Strona Internetowa Sklepu Internetowego lub Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie euroterm24.pl. 1.2.15. Sprzedawca – EUROTERM TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 4, 37-700 Przemyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759674, z kapitałem zakładowym w kwocie 570 800,00 zł, o numerze NIP: 7952551886, numerze REGON: 381996441, numerze rejestrowym BDO: 000195282, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w punkcie 1.1. Regulaminu. 1.2.16. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 1.2.17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, zawarta na odległość – bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron – za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 1.2.18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na indywidualne żądanie Klienta. 1.2.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży składane za pomocą Formularza Zamówienia. 1.2.20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 1.2.21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1.). 1.2.22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). 1.2.23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

1.3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady i sposób zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług Elektronicznych. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, przy czym niektóre postanowienia Regulaminu są skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do Przedsiębiorców, bądź do określonej kategorii Przedsiębiorców, co jest w Regulaminie wyraźnie zaznaczone.

2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne oraz dokonuje sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

2.2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klienta z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające współpracę z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy i korzystanie ze Sklepu Internetowego są następujące: 2.2.1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet i dostępem do Internetu; 2.2.2. posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej: Internet Explorer w wersji 11, Opera w wersji 63, Mozilla Firefox w wersji 68, Chrome w wersji 77, Safari w wersji 11.1, Microsoft Edge w wersji 17, iOS Safari w wersji 13.0, Android Chrome w wersji 78, Firefox Android w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą plików typu „cookies”; 2.2.3. aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in; 2.2.4. rozdzielczość ekranu minimum 1024×768.

Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz do korzystania z Usług Elektronicznych, w wyjątkiem Usługi Elektronicznej „Przeglądanie” oraz „Wyszukiwanie” opisanych w punkcie 3. Regulaminu, niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym niezbędne jest ponadto posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu.

2.3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2.4. Sprzedawca zobowiązuje się na każde żądanie Klienta, przesłane na adres poczty elektronicznej COK@euroterm24.pl, przekazać Klientowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, a także poinformować Klienta o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usług Elektronicznych, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.5. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione. W celu zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się stosowanie przez Klienta właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia, w szczególności programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

2.6. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do: 2.6.1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich; 2.6.2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego; 2.6.3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym w ramach Sklepu Internetowego; 2.6.4. nieposługiwania się danymi osobowymi osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; 2.6.5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; 2.6.6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

2.7. W przypadku, w którym korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient jest zobowiązany do podania danych pełnych, aktualnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd.

2.8. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając Klientowi nieodpłatnie zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi Elektronicznej.

2.9. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez stronę przed rozwiązaniem tej Umowy.

3. Rodzaje Usług Elektronicznych

3.1. W Sklepie Internetowym Sprzedawca udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: 3.1.1. „Przeglądanie”; 3.1.2. „Wyszukiwanie”; 3.1.3. „Konto”; 3.1.4. „Formularz Kontaktowy”; 3.1.5. „Formularz Rejestracji”; 3.1.6. „Formularz Zamówienia”; 3.1.7. „Newsletter”.

3.2. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.

3.3. Usługi Elektroniczne są świadczone przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.4. Usługa Elektroniczna „Przeglądanie” umożliwia Klientowi przeglądanie i odczytywanie zawartości umieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu. 3.4.1. W celu skorzystania z Usługi Elektronicznej „Przeglądanie” Klient powinien w przeglądarce internetowej w urządzeniu posiadającym dostęp do sieci Internet wpisać adres Strony Internetowej Sklepu i stosownie do właściwości posiadanej przeglądarki internetowej polecić otworzenie tego adresu. Po wyświetleniu Strony Internetowej Sklepu Klient może rozpocząć przeglądanie i odczytywanie jej zawartości. 3.4.2. Umowa o Usługę Elektroniczną „Przeglądanie” zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia na żądanie Klienta którejkolwiek Strony Internetowej Sklepu. Usługa Elektroniczna „Przeglądanie” ma charakter jednorazowy – umowa o Usługę Elektroniczną „Przeglądanie” jest zawierana każdorazowo na czas przeglądania i odczytywania zawartości umieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu przez Klienta i ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Sprzedawcę lub z chwilą wcześniejszego zakończenia korzystania z tej Usługi przez Klienta. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej „Przeglądanie” przez zamknięcie w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu.

3.5. Usługa Elektroniczna „Wyszukiwanie” umożliwia Klientowi wyszukanie zawartości umieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu. 3.5.1. W celu skorzystania z Usługi Elektronicznej „Wyszukiwanie” Klient powinien na Stronie Internetowej Sklepu w polu „Czego szukasz” wpisać wyszukiwaną treść, a następnie nacisnąć na przycisk plecenia wyszukiwania oznaczony symbolem lupy. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na Stronie Internetowej Sklepu. 3.5.2. Umowa o Usługę Elektroniczną „Wyszukiwanie” zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przez Klienta na przycisk plecenia wyszukiwania oznaczony symbolem lupy. Usługa Elektroniczna „Wyszukiwanie” ma charakter jednorazowy – umowa o Usługę Elektroniczną „Wyszukiwanie” jest zawierana każdorazowo na czas wyszukiwania danej treści na Stronie Internetowej Sklepu przez Klienta i ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Sprzedawcę lub z chwilą wcześniejszego zakończenia korzystania z tej Usługi przez Klienta. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej „Wyszukiwanie” przez zaprzestanie wpisywania wyszukiwanej treści na Stronie Internetowej Sklepu lub zamknięcie w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu.

3.6. Usługa Elektroniczna „Formularz Kontaktowy” umożliwia Klientowi wysłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. 3.6.1. W celu skorzystania z Usługi Elektronicznej „Formularz Kontaktowy” Klient powinien wypełnić formularz kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej Sklepu wskazując treść wiadomości oraz podając adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, a następnie nacisnąć na przycisk „Wyślij”. Podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia Usługi Elektronicznej „Formularz Kontaktowy”. Na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, Sprzedawca wyśle odpowiedź na wiadomość Klienta. 3.6.2. Umowa o Usługę Elektroniczną „Formularz Kontaktowy” zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Wyślij”. Usługa Elektroniczna „Formularz Kontaktowy” ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Sprzedawcę, to jest po wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego albo z chwilą wcześniejszego zakończenia korzystania z tej Usługi przez Klienta. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej „Formularz Kontaktowy” przez zaprzestanie wpisywania treści w formularzu kontaktowym lub zamknięcie w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu bez wysłana wiadomości do Sprzedawcy.

3.7. Usługa Elektroniczna „Newsletter” polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta, informacji w formie listu elektronicznego (wiadomości e-mail) dotyczących oferty Sprzedawcy, w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach oraz rabatach. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Elektronicznej „Newsletter” przez Sprzedawcę określone są w
Strona 5 z 21
Regulaminie Newslettera dostępnym na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://euroterm24.pl/regulamin_newslettera.

4. Usługa Elektroniczna „Konto”

4.1. Usługa Elektroniczna „Konto” (dalej zwana także „Konto”) polega na udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego dedykowanego panelu utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę.

4.2. Utworzenie Konta wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna, jednakże brak rejestracji w Sklepie Internetowym uniemożliwia złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.3. W celu rejestracji należy wypełnić Formularz Rejestracji poprzez uzupełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji oznaczonych jako wymagane, w szczególności wpisując: 4.3.1. w celu rejestracji i utworzenia Konta Konsumenta: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulicę, numer budynku i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu Klienta będącego Konsumentem, a następnie wybrać opcję „kupuję jako osoba prywatna” oraz ustawić indywidualne Hasło i powtórzyć je w odrębnym polu; 4.3.2. w celu rejestracji i utworzenia Konta dla Przedsiębiorcy: pełną nazwę firmy oraz dane adresowe jej siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, NIP, a także dane osoby zakładającej Konto w imieniu Przedsiębiorcy (imię i nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail), służbowy numer telefonu) będącej Przedstawicielem Przedsiębiorcy, a następnie wybrać opcję „kupuję jako firma” oraz ustawić indywidualne Hasło i powtórzyć je w odrębnym polu.

4.4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Przedstawicielu Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wskazaną Sprzedawcy w Formularzu Rejestracji, a po utworzeniu Konta w danych Konta dla Przedsiębiorcy, w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będącą przedstawicielem Przedsiębiorcy i działającą w charakterze osoby uprawnionej do jego reprezentacji, w szczególności uprawnioną do zarządzania informacjami o Kliencie będącym Przedsiębiorcą, przypisywania Użytkownikom końcowym dostępów do Konta dla Przedsiębiorcy (a także usuwania dotychczasowych Użytkowników końcowych i zastępowania ich innymi), zawierania umów o Usługi Elektroniczne oraz Umów Sprzedaży – w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, a także do składania i odbierania oświadczeń dotyczących tych umów w jego imieniu.

4.5. Rejestracja wymaga podania przez osobę dokonującą rejestracji jej danych osobowych oznaczonych w Formularzu Rejestracji jako wymagane. Podanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu Rejestracji jako wymagane jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w Sklepie Internetowym i utworzenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych w Formularzu Rejestracji jako wymagane jest dobrowolne i nie jest konieczne do rejestracji w Sklepie Internetowym i utworzenia Konta.

4.6. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta.

4.7. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w Formularzu Rejestracji Konta dla Przedsiębiorcy w celu ustalenia, czy podane dane są zgodne z prawdą, a także potwierdzenia czy osoba, która założyła Konto dla Przedsiębiorcy, jest przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Klienta będącego Przedsiębiorcą. Przedstawiciel Przedsiębiorcy jest zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenia weryfikacji przez udzielenie dodatkowych wyjaśnień i informacji na prośbę Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych także w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach. Informacje udostępnione Sprzedawcy służą wyłącznie do weryfikacji danych przekazanych przez osobę, która założyła Konto dla Przedsiębiorcy.

4.8. Sprzedawca dokłada starań, aby weryfikacja danych, o której mowa w punkcie 4.7. powyżej, nastąpiła bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia Konta. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” oraz usunięcia Konta ze Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.

4.9. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz naciśnięciu na przycisk „Potwierdź rejestrację”, na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), niezwłocznie zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta, w której Sprzedawca prześle na Trwałym Nośniku informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy o Usługę Elektroniczną „Konto”. Ponadto, Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść zawartej umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” przez utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

4.10. Rejestracji można dokonać również w jednym z Punktów Stacjonarnych. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę przez uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracji oznaczonych jako wymagane i przekazać wypełniony formularz rejestracji upoważnionemu pracownikowi Sprzedawcy w Punkcie Stacjonarnym. Przed wypełnieniem formularza rejestracji, osoba dokonująca rejestracji ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, a następnie akceptuje jego treść przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, a także z Polityką prywatności, co również potwierdza przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji. Postanowienia punktów 4.3.4.8. powyżej stosuje się odpowiednio, z tym że w formularzu rejestracji osoba dokonująca rejestracji nie ustawia indywidualnego Hasła. Po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracji, Sprzedawca, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), niezwłocznie wysyła wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenia Konta. Dla uzyskania dostępu do tak utworzonego Konta konieczne jest dokonanie jego aktywacji. W celu dokonania aktywacji Konta należy wypełnić formularz aktywacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności podając jednorazowe hasło zamieszczone w wiadomość elektronicznej Sprzedawcy potwierdzającej rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta, zapoznać się i zaakceptować Regulamin przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności, co jest warunkiem ukończenia aktywacji Konta, a następnie przesłać wypełniony formularz aktywacyjny do Sprzedawcy przez naciśnięcie na przycisk „Zaloguj” i ustalić Hasło.

4.11. Umowa o Usługę Elektroniczną „Konto” zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) potwierdzającej rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta wysłanej przez Sprzedawcę. Umowa o Usługę Elektroniczną „Konto” zawarta jest na czas nieokreślony.

4.12. Korzystanie z Usługi Elektronicznej „Formularz Rejestracji” rozpoczyna się z momentem naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Rejestracja” na Stronie Internetowej Sklepu. Usługa ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą rejestracji Konta albo wcześniejszego opuszczenia Formularza Rejestracji przez Klienta lub zamknięcia w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu.

4.13. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zamieszczonego w danych Konta i Hasła oraz naciśnięciu na przycisk „Zaloguj” (logowanie).

4.14. W ramach Konta Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia następujące funkcjonalności: 4.14.1. „Historia Zakupów” – umożliwia dostęp do historii Zamówień złożonych przez Klienta; 4.14.2. „Koszyk” – umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych, w tym Towarów wybranych przez Klienta, w stosunku do których Klient planuje zawrzeć Umowę Sprzedaży, a także ich modyfikację; 4.14.3. „Lista Zakupów” – umożliwia stworzenie listy Towarów, którymi Klient jest zainteresowany i ich zapamiętanie; 4.14.4. „Formularz Zapytania” – umożliwia wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy zapytania o przygotowanie oferty sprzedaży Towarów, które nie są obecnie dostępne w Sklepie Internetowym, lub wysłania zapytania o przygotowanie oferty na warunkach innych niż te przedstawione w Sklepie Internetowym (np. w zakresie ceny); 4.14.5. możliwość zapisania i przechowywania danych adresowych do wysyłki kupionych Towarów; 4.14.6. śledzenie stanu realizacji zamówienia; 4.14.7. dostęp do faktur wystawionych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, a ponadto w ramach Konta dla Przedsiębiorcy 4.14.8. „Subkonto” – możliwość korzystania z Konta dla Przedsiębiorcy przez Użytkownika końcowego w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4.15. Niedopuszczalne jest założenie przez jedną osobę więcej niż jednego Konta danego typu (Konta Konsumenta, Konta dla Przedsiębiorcy). Niedopuszczalne jest założenie jednego Konta dla więcej niż jednego Klienta.

4.16. Niedopuszczalne jest posługiwanie się w procesie rejestracji Konta, w szczególności w Formularzu Rejestracji, a także zmiany zamieszczonych w nim danych, danymi osób trzecich, w tym cudzym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail).

4.17. Niedopuszczalne jest korzystanie z Kont innych osób oraz udostępnianie swojego Konta innym osobom, z zastrzeżeniem punktu 4.19. poniżej.

4.18. W przypadku zmiany danych, osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym, powinna dokonać aktualizacji danych zamieszczonych w Koncie. Sprzedawca zapewnia każdemu posiadaczowi Konta dostęp do danych zamieszczonych w ramach Konta w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

4.19. W ramach Konta dla Przedsiębiorcy możliwe jest utworzenie Subkonta przez przypisanie dostępu do Konta Użytkownikowi końcowemu oraz zarządzanie Subkontem. Jedno Subkonto może zostać utworzone i przypisane tylko jednemu Użytkownikowi końcowemu. W ramach Konta dla Przedsiębiorcy istnieje możliwość utworzenia wielu Subkont i przyznania im różnych uprawnień spośród dostępnych dla Użytkownika końcowego. Każde Subkonto posiada swoje indywidualne login i hasło dostępu, nadane podczas przypisywania dostępu do Konta dla Przedsiębiorcy. Użytkownik Subkonta nie posiada żadnych uprawnień do zarządzania Subkontem ani Kontem dla Przedsiębiorcy.

4.20. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku końcowym należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, któremu Przedstawiciel Przedsiębiorcy – w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 4.4. powyżej – przyznaje określone uprawnienia do korzystania z Konta dla Przedsiębiorcy wyłącznie w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, spośród uprawnień dostępnych dla Użytkownika końcowego.

4.21. W celu utworzenia Subkonta, Przedstawiciel Przedsiębiorcy powinien zalogować się do Konta, wybrać sekcję „Użytkownicy”, a następnie – po naciśnięciu na przycisk „Dodaj Użytkownika” – wprowadzić dane Użytkownika końcowego, określić zakres jego uprawnień spośród udostępnianych dla Użytkownika końcowego i nacisnąć na przycisk „Zapisz”.

4.22. Umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem Konta dla Przedsiębiorcy, w tym przypisanego do niego Subkonta, przez Przedstawiciela Przedsiębiorcy lub Użytkownika końcowego, zgodnie z poziomem przyznanych mu uprawnień, jest zawierana w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy będącego posiadaczem tego Konta, który dokonał ich upoważnienia. Klient będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży zawartej w jego imieniu i na jego rzecz przez Przedstawiciela Przedsiębiorcy lub Użytkownika końcowego z wykorzystaniem jego Konta dla Przedsiębiorcy, w tym Subkonta przypisanego do Konta tego Przedsiębiorcy.

4.23. Dane Użytkownika końcowego, o których mowa w punkcie 4.21. powyżej, obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz służbowy numer telefonu. Służbowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) powinien być indywidualny dla każdego Użytkownika końcowego. Sprzedawcy nie łączy umowa z Użytkownikiem końcowym, którego dane zostały zamieszczone w sekcji „Użytkownicy” w ramach funkcjonalności Subkonto dostępnej w Koncie dla Przedsiębiorcy, i w związku z zamieszczeniem danych Użytkownika końcowego w sekcji „Użytkownicy” w ramach funkcjonalności Subkonto dostępnej w Koncie dla Przedsiębiorcy, Sprzedawca nie świadczy Usługi Elektronicznej na rzecz Użytkownika końcowego.

4.24. Zamieszczając dane Użytkownika końcowego w sekcji „Użytkownicy” i tworząc Subkonto, Przedstawiciel Przedsiębiorcy oświadcza w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą, przez którego został upoważniony i w którego imieniu działa, że wprowadzenie przez niego danych osobowych Użytkownika końcowego nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO. Klient będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność wobec Sprzedawcy w przypadku roszczeń Użytkownika końcowego związanych z naruszeniem jego danych osobowych lub dóbr osobistych,
lub dotyczących prawidłowości, bądź prawdziwości tych danych w związku z ich zamieszczeniem w sekcji „Użytkownicy” i utworzeniem Subkonta. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika końcowego, naruszeniem dóbr osobistych lub dotyczących prawidłowości, bądź prawdziwości podanych danych osobowych w związku z utworzeniem Subkonta, Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4.25. Zamieszczając dane Użytkownika końcowego w sekcji „Użytkownicy” w ramach funkcjonalności Subkonto w Koncie dla Przedsiębiorcy, Klient będący Przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymagań, jakie przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, nakładają na Klienta będącego Przedsiębiorcą jako administratora danych osobowych. Zamieszczenie danych osobowych Użytkownika końcowego w sekcji „Użytkownicy” w ramach funkcjonalności Subkonto w Koncie dla Przedsiębiorcy wymaga zawarcia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą jako administratorem danych osobowych objętych powierzeniem ze Sprzedawcą jako podmiotem przetwarzającym umowy powierzenia danych do przetwarzania. Wzór umowy powierzenia danych do przetwarzania Sprzedawca udostępnia w menu Konta dla Przedsiębiorcy w zakładce „Zgody”.

4.26. Subkonto jest zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem danymi autoryzacyjnymi w postaci loginu i hasła. Użytkownik końcowy nie powinien udostępniać danych dostępowych do logowania osobie trzeciej.

4.27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta, Przedstawiciela Przedsiębiorcy lub Użytkownika końcowego osobom trzecim danych dostępowych do Konta, w tym Subkonta, w szczególności Hasła, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Klient, Przedstawiciel Przedsiębiorcy lub Użytkownik końcowy udostępnił dane lub dostęp do Konta, w tym Subkonta.

4.28. Klient będący Przedsiębiorcą powinien poinformować Użytkownika końcowego o postanowieniach punktów 4.22., 4.26. i 4.27. powyżej oraz punktu 2.6. Regulaminu.

4.29. Klient może wypowiedzieć umowę o Usługę Elektroniczną „Konto” w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez złożenie oświadczenia woli usunięcia Konta w dowolny sposób umożliwiający zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, w szczególności przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: COK@euroterm24.pl albo w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

4.30. Zaprzestanie korzystania z Konta, o którym mowa w punkcie 2.8. Regulaminu, nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” przez Klienta.
4.31. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o Usługę Elektroniczną „Konto” z ważnych przyczyn, do których należą: 4.31.1. naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, jak również korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego; 4.31.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia Usługi Elektronicznej „Konto” lub umów zawieranych na odległość; 4.31.3. brak przekazania danych, o których mowa w punkcie 4.7. powyżej w przypadku w nim określonym, lub stwierdzenie przez Sprzedawcę nieprawdziwości informacji przekazanych przez Klienta w ramach Konta. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” przesyłając swoje oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w danych Konta.

4.32. Rozwiązanie umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zablokuje i usunie Konto nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania umowy o Usługę Elektroniczną „Konto”.

5. Składanie Zamówień

5.1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zakup hurtowy Towarów, w szczególności materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, jak również wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

5.2. Sprzedawca umożliwia Klientom posiadającym Konto złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto w Sklepie Internetowym utworzone zgodnie z postanowieniami punktu 4. Regulaminu.

5.3. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

5.4. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien zalogować się do Konta, skompletować zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, zgodnie z jego opisem i ceną, poprzez naciśnięcie na przycisk „Do Koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu, wypełnić Formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i złożyć Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”.”.

5.5. Klient podczas składania Zamówienia (w „Koszyku”) może zmienić wprowadzone dane do czasu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”.

5.6. Podczas składania Zamówienia (w „Koszyku”), Klient wypełnia Formularz Zamówienia, w którym: 5.6.1. wskazuje wybrany Towar, w szczególności jego rodzaj i ilość; 5.6.2. potwierdza aktualność danych Klienta zamieszczonych w Koncie, a w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą także danych do faktury, albo dokonuje ich aktualizacji; 5.6.3. wskazuje adres, na jaki ma być dostarczony Towar (albo potwierdza aktualność danych adresowych do dostarczenia Towaru zapisanych w danych Konta) albo – w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą – wskazuje Punkt Stacjonarny, w którym odbierze zamówiony Towar; 5.6.4. wybiera sposób dostawy; 5.6.5. wybiera sposób płatności.

5.7. Klient jest każdorazowo informowany o łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz o opłacie za jego dostarczenie na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

5.8. Klient, po skompletowaniu całości zamówienia i wypełnieniu w „Koszyku” Formularza Zamówienia, składa Zamówienie przez wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” na Stronie Internetowej Sklepu. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5.9. Procedura składania Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” lub z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu bez złożenia Zamówienia.

5.10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, w imieniu własnym w przypadku Konta Konsumenta albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, dla którego uprzednio zarejestrowano Konto dla Przedsiębiorcy w Sklepie Internetowym.

5.11. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta zamieszczony w danych Konta, wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 5.10. powyżej. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej otrzymania Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji, z którą Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym Nośniku informację zawierającą potwierdzenie warunków tej
Umowy. Ponadto, Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść zawartej Umowy Sprzedaży przez utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

5.12. Korzystanie z Usługi Elektronicznej „Formularz Zamówienia” rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru „Do Koszyka” na Stronie Internetowej Sklepu. Usługa ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy lub z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Strony Internetowej Sklepu bez złożenia Zamówienia.

5.13. Sprzedawca wskazuje, że opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Cena Towaru

6.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym Towarze są wyrażone w złotych polskich i: 6.1.1 w przypadku Klienta, który dokonał rejestracji Konta jako Konsument (Konto Konsumenta), stanowią ceny brutto, które zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT); 6.1.2. w przypadku Klienta, który dokonał rejestracji Konta jako Przedsiębiorca (Konto dla Przedsiębiorcy), stanowią ceny netto, które nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT); w takim przypadku podatek od towarów i usług (VAT) zostanie doliczony do ceny według stawek wynikających z przepisów prawa obowiązujących w czasie złożenia Zamówienia, a wartość brutto Zamówienia jest widoczna dla Klienta na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia w ramach funkcjonalności „Koszyk”, w tym także bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

6.2. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena widoczna dla Klienta na Stronie Internetowej Sklepu w ramach funkcjonalności „Koszyk” w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

6.3. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym Towarze nie obejmują kosztów jego dostarczenia, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Klient jest każdorazowo informowany o opłacie za dostarczenie Towaru na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, po wyborze sposobu dostawy Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6.4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca cenę Towaru oraz opłatę za jego dostarczenie, jest każdorazowo przedstawiana Klientowi na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, po wyborze sposobu dostawy i sposobu płatności za Towar będący przedmiotem Zamówienia, a także bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6.5. Informacje o cenach, cechach oraz istotnych właściwościach Towarów zamieszczone są na Stronie Internetowej Sklepu przy prezentowanych Towarach.

6.6. Ceny Towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany cen.

6.7. Ceny Towarów podane na Stronie Internetowej Sklepu obwiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Punktach Stacjonarnych obowiązują ceny uwidocznione w Punkcie Stacjonarnym.

7. Sposoby i terminy płatności

7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży: 7.1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy; 7.1.2. płatność elektroniczna kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24; 7.1.3. płatność przelewem z odroczonym terminem zapłaty, przy czym opcja ta jest dostępna jedynie dla Klienta będącego Przedsiębiorcą, który wystąpił do Sprzedawcy z odrębnym wnioskiem o umożliwienie dokonywania zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Sprzedawcę limitu kredytowego i otrzymał od Sprzedawcy indywidualnie ustalony limit kredytowy oraz termin zapłaty, na mocy odrębnych warunków, niezawartych w niniejszym Regulaminie.

7.2. Klient nie może łączyć sposobów płatności wskazanych w punkcie 7.1. powyżej.

7.3. Płatności elektroniczne kartą płatniczą oraz przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 obsługuje spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 7792369887, numer REGON: 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, występująca pod nazwą handlową „Przelewy24”, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

7.4. Aktualne sposoby płatności dostępne w Sklepie Internetowym są określone na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Płatności” pod adresem www.euroterm24.pl/platnosci. Na wskazanej Stronie Internetowej Sklepu podane są również dane, w tym numer rachunku bankowego Sprzedawcy, do dokonania płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy zamieszczone są ponadto w wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej otrzymanie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w punkcie 5.11. Regulaminu, wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta, który w Formularzu Zamówienia jako sposób płatności wybrał „przelew tradycyjny na rachunek bankowy”.

7.5. W związku z zawartą Umową Sprzedaży, Sprzedawca doręczy Klientowi fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.

7.6. Przy dokonywaniu płatności za Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty – podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą składającego Zamówienie. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji (Sprzedawca oraz Klient będący Przedsiębiorcą) zobowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

7.7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Przedsiębiorcą, że nie wszystkie sposoby płatności udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym pozwalają na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności zastosowanie tego mechanizmu nie jest możliwe przy metodach płatności nieopartych o przelew (np. płatność kartą płatniczą, szybki przelew internetowy). Klient będący Przedsiębiorcą, jeśli podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą składającego Zamówienie, powinien każdorazowo ocenić celowość i prawidłowość wyboru właściwego sposobu płatności pozwalającego na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

7.8. Termin płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży wynosi odpowiednio: 7.8.1. przy płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta; 7.8.2. przy płatności elektronicznej kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia; złożenie Zamówienia przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” powoduje przekierowanie na stronę internetową serwisu Przelewy24, na której znajduje się szczegółowa instrukcja dokonania płatności elektronicznej.

7.9. Szczegółowe zasady i termin zapłaty przy wyborze jako sposobu płatności „przelewem z odroczonym terminem zapłaty” przez Klienta będącego Przedsiębiorcą regulują odrębne warunki, na jakich Sprzedawca przyznał Klientowi będącemu Przedsiębiorcą indywidualnie ustalony limit kredytowy.

8. Sposoby, terminy i koszty dostawy Towaru

8.1. Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dostarczany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru: 8.1.1. Klientowi będącemu Konsumentem – przesyłką kurierską, na adres wskazany w Formularzu Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem; 8.1.2. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą: 8.1.2.1. przesyłką kurierską, na adres wskazany w Formularzu Zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą; 8.1.2.2. do Punktu Stacjonarnego wybranego w Formularzu Zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

8.2. Dostawa Towaru na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia jest odpłatna dla Klienta.

8.3. Dostawa Towaru do Punktu Stacjonarnego wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w Formularzu Zamówienia jest nieodpłatna dla Klienta będącego Przedsiębiorcą.

8.4. Aktualne sposoby dostawy i cennik dostaw są dostępne na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Warunki i koszty dostawy” pod adresem www.euroterm24.pl/dostawa. Klient jest każdorazowo informowany o opłacie za dostawę Towaru na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, po wyborze sposobu dostawy Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

8.5. Dostawa Towaru odbywa się w Dni Robocze.

8.6. Termin dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.

8.7. Termin dostawy Towaru liczony jest w następujący sposób: 8.7.1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy; 8.7.2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z serwisu Przelewy24 informacji o dokonaniu płatności przez Klienta; 8.7.3. w przypadku wyboru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą płatności z odroczonym terminem zapłaty – od dnia potwierdzenia aktualnej wysokości indywidualnie ustalonego limitu kredytowego i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny Towaru i kosztów jego dostarczenia.

8.8. Sprzedawca może określić na Stronie Internetowej Sklepu w opisie danego Towaru termin jego wysyłki. Jest to termin, w którym Sprzedawca przekaże Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia tego Towaru do miejsca wskazanego w Formularzu Zamówienia przez Klienta. Termin wysyłki nie ma wpływu na bieg terminu dostawy Towaru. Początek biegu terminu wysyłki Towaru do miejsca wskazanego w Formularzu Zamówienia przez Klienta liczy się w następujący sposób: 8.8.1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy; 8.8.2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej kartą płatniczą lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z serwisu Przelewy24 informacji o dokonaniu płatności przez Klienta; 8.8.3. w przypadku wyboru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą płatności z odroczonym terminem zapłaty – od dnia potwierdzenia aktualnej wysokości indywidualnie ustalonego limitu kredytowego i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny Towaru i kosztów jego dostarczenia.

8.9. Każdy Towar opatrzony jest informacją o jego dostępności.

8.10. Punkty 8.11. do 8.15 poniżej i postanowienia w nich zawarte są skierowane wyłącznie do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

8.11. W przypadku wyboru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w Formularzu Zamówienia Punktu Stacjonarnego jako miejsca dostawy Towaru, Sprzedawca zawiadomi Klienta będącego Przedsiębiorcą o gotowości Towaru do odbioru w Punkcie Stacjonarnym wybranym w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca dokona zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zamieszczony w danych Konta dla Przedsiębiorcy.

8.12. W celu odbioru Towaru w Punkcie Stacjonarnym, Klient będący Przedsiębiorcą w miejscu odbioru Towaru przedstawia Sprzedawcy numer Zamówienia oraz dane Klienta będącego Przedsiębiorcą (nazwę firmy) podane w Formularzu Zamówienia. Numer Zamówienia jest zamieszczony w wiadomości elektronicznej (email) Sprzedawcy potwierdzającej otrzymanie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w punkcie 5.11. Regulaminu, a ponadto w wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta będącego Przedsiębiorcą informującej o gotowości Towaru do odbioru w Punkcie Stacjonarnym.

8.13. Towar, dostarczony do Punktu Stacjonarnego wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w Formularzu Zamówienia, pozostaje gotowy do odbioru w tym Punkcie Stacjonarnym przez 7 Dni Roboczych od daty doręczenia Klientowi będącemu Przedsiębiorcą powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru, o którym mowa w punkcie 8.11 powyżej. Klient będący Przedsiębiorcą może odebrać Towar w Punkcie Stacjonarnym w Dni Robocze w godzinach jego otwarcia. Lista Punktów Stacjonarnych oraz godzin ich otwarcia jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Znajdź oddział” pod adresem www.euroterm24.pl/mapka.

8.14. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą nie jest możliwy w terminie określonym w punkcie 8.13. powyżej, Klient będący Przedsiębiorcą i Sprzedawca mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.

8.15. W przypadku, gdy Klient będący Przedsiębiorcą nie odbierze Towaru w Punkcie Stacjonarnym wybranym w Formularzu Zamówienia w terminie określonym w punkcie 8.13. oraz 8.14. powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Klientowi będącemu Przedsiębiorcą stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru Towaru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w Punkcie Stacjonarnym, określonego w punkcie 8.13. i 8.14. powyżej.

9. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem www.euroterm24.pl/polityka.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

10.2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 10.11. poniżej.

10.3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl, lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: COK@euroterm24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 10.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 10.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

10.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10.8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem 14 dni. Konsument może zwrócić Towar na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

10.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta, które zobowiązany jest ponieść Konsument: 10.11.1. w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z takiego wyboru Konsumenta; 10.11.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą i wymaga wysłania w formie przesyłki paletowej, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej SA szacowana jest maksymalnie na kwotę 300 zł dla jednej przesyłki.

10.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 10.12.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 10.12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 10.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10.12.5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 10.12.6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

11. Umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

11.1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane wyłącznie do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

11.2. Klient będący Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży, jest uprawniony do odstąpienia od tej Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (umowne prawo odstąpienia od umowy).

11.3. W ramach umownego prawa odstąpienia od umowy Klient będący Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, pod warunkiem łącznego spełnienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą następujących wymogów: 11.3.1. wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: COK@euroterm24.pl. dedykowanego formularza odstąpienia od umowy; 11.3.2. dostarczenie Towaru w komplecie ze wszystkimi elementami i dokumentami (np. instrukcją obsługi, książką serwisową, kartą gwarancyjną) wchodzącymi w skład zamówienia; 11.3.3. brak uszkodzeń, zabrudzeń, innych wad i śladów użytkowania Towaru; 11.3.4. dostarczenie Towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym i niezabrudzonym opakowaniu.

11.4. Do zachowania 30-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży konieczne jest przed jego upływem łączne spełnienie następujących wymogów: (1) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 11.3.1 powyżej, oraz (2) dostarczenie do Sprzedawcy Towaru, co do którego Klient będący Przedsiębiorcą odstępuje od Umowy Sprzedaży.

11.5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Przedsiębiorcą lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

11.6. Klient będący Przedsiębiorcą, który wykonuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu, jest zobowiązany zwrócić Towar w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl, lub w dowolnym Punkcie Stacjonarnym, z tym wyjątkiem, że Klient będący Przedsiębiorcą, który w danych Konta posiada status „Klienta hurtowego”, jest zobowiązany zwrócić Towar w siedzibie Sprzedawcy. Dostarczenie Towaru, co do którego Klient będący Przedsiębiorcą odstępuje od Umowy, do Sprzedawcy następuje na koszt i ryzyko Klienta będącego Przedsiębiorcą.

11.7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego punktu 11. Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Przedsiębiorcą zapłaconą przez Klienta cenę Towaru. Sprzedawca nie zwraca innych kosztów poniesionych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Klienta. Sprzedawca zwraca cenę Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, co do którego Klient będący Przedsiębiorcą odstępuje od Umowy Sprzedaży, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Towaru w zakresie spełnienia wymogów, o których mowa w punkcie 11.3. i 11.6. powyżej oraz 11.9. poniżej.

11.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny w formie przelewu bankowego na podany przez Klienta będącego Przedsiębiorcą rachunek bankowy, niezależnie od sposobu płatności wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą przy zawieraniu Umowy Sprzedaży.

11.9. Do umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie 11. Regulaminu, stosuje się postanowienia punktu 10.12 Regulaminu. Ponadto, Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu Towaru, który został kupiony jako Towar objęty „Wyprzedażą” lub w ramach indywidualnych uzgodnień dotyczących rodzaju i ceny Towaru dokonanych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą i Sprzedawcę.

12. Reklamacje

Reklamacja Towaru 12.1. Postanowienia punktów 12.2. do 12.9. poniżej są skierowane wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem i nie dotyczą Klienta będącego Przedsiębiorcą.

12.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

12.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres COK@euroterm24.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

12.4. Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: oznaczenie Klienta (imię i nazwisko) oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), rodzaj reklamowanego Towaru oraz datę jego zakupu, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta (żądanie dotyczące sposoby doprowadzenia Towaru do zgodności z Umowa Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży). Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc zgłosić reklamację, nie musi korzystać ani się nim kierować i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pomięciem zalecanego zgłoszenia reklamacji.

12.5. Klient może złożyć reklamację korzystając z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji – Formularz reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jednie przykład, z którego Klient, chcąc zgłosić reklamację, nie musi korzystać ani się nim kierować.

12.6. Klient, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca.

12.7. Jeśli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

12.8. Sprzedawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w zgłoszeniu reklamacji albo na adres do korespondencji, jeśli Klient wskazał w zgłoszeniu reklamacji, że życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na piśmie za pośrednictwem poczty na wskazany przez siebie adres korespondencyjny Klienta.

12.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

12.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Reklamacja Usług Elektronicznych 12.11. Klient może zgłaszać zastrzeżenia związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych w formie reklamacji.

12.12. Klient może kierować reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: COK@euroterm24.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

12.13. Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: wskazanie Usługi Elektronicznej, której dotyczy reklamacja, datę wystąpienia przyczyny będącej podstawą złożenia reklamacji, oznaczenie Klienta (imię i nazwisko albo nazwa firmy) oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na piśmie za pośrednictwem poczty. W takim przypadku zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc zgłosić reklamację, nie musi korzystać ani się nim kierować i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pomięciem zalecanego zgłoszenia reklamacji.

12.14. Sprzedawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w zgłoszeniu reklamacji albo na adres do korespondencji, jeśli Klient wskazał w zgłoszeniu reklamacji, że życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na piśmie za pośrednictwem poczty na wskazany adres korespondencyjny Klienta.

12.15. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich 12.16. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących Umów Sprzedaży oraz Usług Elektronicznych dla Konsumenta, jest Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej: www.wiih.rzeszow.pl/.

12.17. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), z której może skorzystać Konsument. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę.

Sprzedawca przypomina jednocześnie swój adres poczty elektronicznej do kontaktu: COK@euroterm24.pl.

12.18. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu ze Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Wykaz Rzeczników Konsumentów wraz danymi teleadresowymi dostępny jest na następującej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/rzecznicy.

12.19. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z Punktem można skontaktować się na przykład: telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl.

12.20. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w szczególności na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
www.polubowne.uokik.gov.pl.

12.21. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

13. Gwarancja

13.1. Towar może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora albo Sprzedawcę. W przypadku Towaru objętego gwarancją, informacja o istnieniu i treści gwarancji jest każdorazowo zamieszczona w opisie Towaru.

13.2. Informacje potrzebne do wykonania uprawnień z gwarancji zawiera dokument gwarancyjny.

13.3. W przypadku Towaru objętego gwarancją, Kupujący będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

14. Postanowienie dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców

14.1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane wyłącznie do Przedsiębiorców i nie dotyczą w żadnym zakresie Konsumentów.

14.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, w przypadku gdy w celu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył Towar przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

14.3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego punktu 14.3. Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Przedsiębiorcą zapłacone przez Klienta cenę Towaru oraz koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Sprzedawca zwraca otrzymane płatności w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności w formie przelewu bankowego na podany przez Klienta będącego Przedsiębiorcą rachunek bankowy, niezależnie od sposobu płatności wybranego przez tego Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży.

14.4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki zawierającej Towar w obecności przewoźnika, a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzeń do spisania protokołu.

14.5. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo ograniczyć sposoby płatności dostępne w Sklepie Internetowym.

14.6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu szkody wyrządzonej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym wad Towaru, jest ograniczona tylko do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedawcę.

14.7. Jeżeli Sprzedawca dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient będący Przedsiębiorcą będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym punkcie 14.7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą tylko wówczas, jeżeli wyznaczy Sprzedawcy, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 14 Dni Roboczych (termin ten liczony będzie od chwili doręczenia Sprzedawcy złożonego w odpowiedniej formie oświadczenia o wyznaczeniu dodatkowego terminu) i jeżeli Sprzedawca w wyznaczonym terminie nie wykona umowy. Jeżeli Sprzedawca dopuści się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 k.c.

14.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane w języku polskim.

15.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego. W przypadkach szczególnych, wystąpienia awarii lub potrzeby przeprowadzenia konserwacji, modyfikacji lub aktualizacji systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, lub pogorszenia jakości dostępu do Sklepu Internetowego lub Usług Elektronicznych, z powodu: 15.2.1. potrzeby przeprowadzenia konserwacji technicznej Sklepu Internetowego, jego modyfikacji lub aktualizacji – przy czym przez okres nie dłuższy niż 48 godzin miesięcznie; 15.2.2. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawcy – dla potrzeb i przez czas niezbędny do przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego Sprzedawcy; 15.2.3. z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym z powodu siły wyższej, to jest zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, niezależnego od Sprzedawcy, w szczególności klęsk naturalnych, pożarów, powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie ze Sklepu Internetowego lub Usług Elektronicznych – w czasie trwania takich przyczyn lub w czasie trwania czynności mających na celu przywrócenie możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego lub Usług Elektronicznych. Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem Klientów o planowanych ograniczeniach w dostępnie do Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej Sklepu, a także dołoży starań, aby ograniczenia w dostępnie do Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych nie były uciążliwe dla Klienta.

15.3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.euroterm24.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w Punktach Stacjonarnych.

15.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnej zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: 15.4.1. zmiany przepisów prawa dotyczących Sprzedawcy lub Klienta, umów zawieranych na odległość, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub świadczenia usług drogą elektroniczną mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron; 15.4.2. wprowadzenia nowych Usług Elektronicznych, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług Elektronicznych; 15.4.3. zmian technologicznych lub organizacyjnych Sklepu Internetowego, a także zmian organizacyjnych dotyczących Sprzedawcy, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 15.4.4. zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów administracji publicznej mających bezpośredni wpływ na Usługi Elektroniczne lub Umowy Sprzedaży.

15.5. O treści zmian Regulaminu Klienci zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej wiadomości na Stronie Internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy zarejestrowali Konto w Sklepie Internetowym, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), aktualnie zamieszczony w danych Konta, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile – w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu – Klient nie oświadczy
Sprzedawcy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy Usługę Elektroniczną „Konto”.

15.6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez stronę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży zawarte, realizowane lub wykonane przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu, które będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

15.7. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. Postanowienia umów z Konsumentami mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

15.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta.

15.9. Strona Internetowa Sklepu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) chroniony zgodnie z przepisami tej ustawy.

15.10. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

15.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat EUROTERM TGS sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 4 37-700 Przemyśl COK@euroterm24.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) __________________________________________________________________________________________

umowy o świadczenie następującej usługi(*)
__________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ___________________________________________________
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): __________________________________________________
Adres Konsumenta (-ów): _________________________________________________________
Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
______________________________________________________
Data: _________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMINY DO POBRANIA

 

Regulamin sklepu internetowego Euroterm24.pl obowiązujący od 01 stycznia 2021

Regulamin sklepu internetowego Euroterm24.pl obowiązujący od 28 stycznia 2020

Powrót